Publicerad av Anders Tihkan den 28 Oct 2022
Det är en myt att sjöfart skulle vara mer miljö- och klimateffektiv för gods än andra trafikslag. Utsläpp och nedsmutsning till havs är enorm. Flyg istället för att ta båt!
 
Presidenten Anders K hälsade välkommen med ett konstaterande att det idag är den 28 oktober och att Simon har namnsdag. Som vanligt hade vi ingen i klubben med det aktuella namnet. Historiskt så landsteg Christoffer Columbus i Amerika denna dag 1492. Den 28 oktober är också ”Bilens dag”.

Jenny konstaterade att vi var 27 närvarande varav två gästande rotarianer och två övriga gäster.

Dagens skryt:

 • Ingrid och Johan Broms konstaterade att de hade jubileum för sitt rotarymedlemskap.

 • Ingrid berättade om ett möte med ”gamla” guvernörer från sitt guvernörsår.

Anders informerade om att vi hade haft ett trevligt besök på Fotografiska tisdags och Tomas informerade om nästa aktivitet: Bellmansmuseet 12 november.

Klubbmästeriet efterlyste medlemmar till en festkommitté får vårfesten i maj.

Johan presenterade dagens föredragshållare, Karin Almlöf. Karin är utbildad sjökapten och har därefter studerat sjöfartens påverkan på miljön och är numera verksam som konsult bl.a. åt EU-kommissionen.

 • Refererade till en undersökning av Havsmiljöinstitutet som är en myndighet för kunskapsuppbyggnad kring miljöeffekter på havet.
 • Sveriges transportpolitiska mål är att gods ska överföras från landsväg till sjöfart.
 • Östersjön har en miljöklassning som innebär begränsningar av svavelhalt och kväveoxider.
 • Karin gjorde en genomgång av olika typer av miljöpåverkan av ett fartyg.
 • Olika typer av fartyg har olika miljöpåverkan liksom även underhållet av fartyget, t,ex barlastvatten, gråvatten, svartvatten, tankrengöring m m.
 • De flesta fartyg saknar rening och finns rening så släpps resultatet av reningen ut i havet.
 • Andra problem är låg fyllnadsgrad för fartyg i linjetrafik och typen av bränsle som används.
 • Slutsatsen är att det inte alls är bra att flytta godstransporten från land till sjö.
Karins presentation finner du HÄR (pdf).
 
Anders avslutade med att önska alla en trevlig helg.
 
Vid pennan och tangenterna
Anders K
 
 

Ur föredraget:

 
 
 
 
Karins sammanfattning av rapportens slutsatser:
 • Tillse att det skapas högkvalitativt och jämförbart underlag för sjö- och landtransporters påverkan på havsmiljön.
  Analysera och kommunicera samtliga typer av utsläpp, inte bara utsläpp av koldioxid.
  Utsläppsmängder och påverkan bör anges och jämföras i absoluta tal och relevanta enheter.
 • Minimera antalet transporter genom att öka fyllnadsgraden.
 • Optimera fartygens hastighet för att minimera drivmedelsförbrukningen och emissioner.
 • En alltför ensidig fokusering på koldioxid och klimatpåverkan riskerar att marginalisera betydelsen av andra typer av utsläpp och miljöpåverkan.
 • Ett stort ansvar på bland annat fraktköpare att, nu och i framtiden, enbart anlita högkvalitativ sjöfart.
 • Stärk samordningen mellan myndigheter så att framtidsfrågor som rör sjöfart och dess miljöpåverkan behandlas och åtgärdas i linje med ekosystembaserad förvaltning.
 • Dagens fartygstrafik i Sveriges mest känsliga och skyddade havsområden måste minska.
  När- och kustsjöfart bör kanaliseras bort från havs- och kustområden med höga naturvärden.
 • Förbjud utsläpp av skrubbervatten till havet då utsläppen innebär en stor risk för försämrad miljöstatus och överskridna miljökvalitetsnormer enligt vattendirektivet.
 • Utred konsekvenserna av den förväntade ökade användningen av lågsvavliga hybridoljor som fartygsbränsle.
  Sanering och utsläpp.