Publicerad av Jan Rudberg den 13 May 2022
Vi måste bort från "65-årsnormen" för att Sverige skall kunna utvecklas bra. Utredningar visar att tanken att äldre personer tar yngres jobb är fel. I själva verket är det tvärtom.
 
Jan-Allan Fredriksson på Söderberg och partners besökte oss (igen) och talade nu om åldersmedvetande på företag vad gäller anställning av personer över 65 år och behovet av att göra upp gamla fördomar om äldres kapacitet.
 
Företag måste lära sig att dra nytta av äldres mognad, erfarenheter, lojalitet och speciella kompetenser. Dessa kvalifikationer bör inarbetas i företagets pensionsplaner. Ofta är företag endast intresserad av anställa folk under 35 år folk Redan vid 40 års ålder nekas ofta anställning på grund av ålder och ännu mer vid 50 års ålder förstås.
 
Man talat om 5 olika typer av åldersbestämningar, nämligen antal år (kvantologisk), fysisk/biologisk psykisk ålder, kognitiv ålder och social ålder, vilka då varierar hos olika individer. Vi har en legal rätt att jobba till 68 års ålder och den kommer att höjas 2026. Dock finns en åldersdiskriminering som sällan uppmärksammas offentligt. Vi måste snarast bort från nuvarande starka 65-årsnorm för att Sveriges näringsliv skall kunna utvecklas bra. Utredningar visar att tanken att äldre personer tar yngres jobb är felaktig. I själva verket är det tvärtom.
 
Det är enligt Allan 4 problem som företagen för närvarande brottas med: Det jobb vi först utbildas för och anställs i blir lätt en permanent identitet. Företag måste vidare bättre uppmärksamma äldres speciella talanger. Nya utbildningsperioder måste bli naturligt i en anställning samt värdering av förmågor hos äldre arbetstagare. Sverige är tyvärr åldersfixerat! Jämför med ålder på presidenter i USA!! Ett nytänk med dynamiska livsplaner är nödvändigt.
 
Detta motiveras bl a av att den samlade kunskapen i världen fördubblas vartannat år. Karriärbyten och sabbatsår måste ingå i karriärplanering och uppmuntras. Ett exempel är att covidepidemin har föranlett en helt ny syn på var arbetet skall utföras; på kontor eller i hemmet. Arbetsmiljön har därigenom fått större uppmärksamhet, vilket är en viktig aspekt på äldres fortsatta  arbetsliv. Det krävs naturligtvis en del anpassningar för att möjliggöra för äldre att fortsätta arbeta till hög ålder. 
 
För närvarande är det ofta stopp för 55-åringar vid lönesamtal och felaktiga chefsattityder är vanliga. Det talas om livslångt lärande numera. Detta ligger rent ekonomiskt i företagens intresse. Arbetsmiljöarbete med bl a jobbrotation är även viktiga för att minska alla tidiga avgångar. Lägre personalomsättning är alltid viktigt.
 
I motsats till vad som ofta sägs är 65-åringar billigare arbetskraft än yngre, bl a är de lojalare mot företaget och har lägre sjuktal. Den enda minusposten är att extra kontorsyta normalt krävs. Dessutom är heterogena arbetsgrupper med olika åldrar i gruppen mer effektiva än homogena sådana.
 
Mot denna bakgrund är det konstigt att alla politikern som andas något om att höja pensionsålder straffas hårt av väljarna ...
 
konstaterar er sekreterare för dagen; Jan Rudberg
 

Material och tips från Jan-Allan: