Publicerad av Ami Flood den 28 Jan 2022
Lars Erik Alversjö från Värmdö kommun berättar om miljöarbetet med koppling till Östersjön. Lars Erik är ordförande i Bygg och Miljönämnden samt också medlem i kommunstyrelsen.
 

Anteckningar från fredagsmöte den 28 januari 2022
 
Deltagare på zoom: 28 deltagare varav två gäster och en gästande Rotarian
 
Namnsdag: Carl – betyder fri man. Feminin form Karla och Karola
 
Händelser: 1918 görs framställan att Åland ska tillhöra Sverige efter folkomröstning på ön där 96,2 % önskar göra detta. Finland satte sig emot och FN (dåvarande NF) fick besluta till Finlands fördel efter att Sverige ”avslog” önskemålet. Branting deltog i förhandlingarna och fick bl a för detta fredspriset.
 
Födelsedagar: En av våra medlemmar – Per Berggren fyller idag. 1985 föddes Julia Ceasar och 1887 föddes Artur Rubenstein. Dödsfall – för 20 år sedan dog Astrid Lindgren.
 
Faktoid: Fick kvinnor rösträtt 1921 eller tidigare? Beslut och diskussioner togs flera år tidigare men 1921 var rösträtten. Personer med fattigvård blev av med sin rösträtt och fick tillbaka rätten först 1947.
 
Östersjötips – hoppas vi får det från vårt föredrag idag
 
Information: 30 års jubileet har frusit inne p g a covid – önskar medlemmarna att vi ordnar det i år? Flera röstar ja men allmänt lite vagt intresse. Vi planerar för det i alla fall.
 
Skryt: Lennart berömmer sjukvården som bidrog till att rädda livet på hans vän som befann sig i fjällen efter Vasaloppet och fick en hjärtinfarkt på kvällen, men räddades av vänner, fjällräddning och sjukvården som fick honom återupplivad. Tack och lov!
 
Sven presenterar Lars Erik.
 
Miljöverksamheten i Värmdö kommun
Det finns förstås mål och visioner kring miljö. Värmdö kommun är en av 32 kommuner i landet som inte använder oljeeldning till sin verksamhet. Man följer FN och EU’s klimatmål.
Ett projekt som fått stor betydelse är Baltic 2020 som för några år sedan inledde ett testprojekt att rädda en vik på Ingarö. Baltic 2020 är en privatfinansierad verksamhet grundad av Börje Eriksson. Metoderna för reningsprojektet har varit mycket lyckat och har därför kommit att imlementeras i flera satsningar bl a Hemmesta sjöäng. Man renar vattenområdet och tillsätter rovfisk (gädda och aborre) eftersom de äter ”rätt alger”. För Hemmesta sjöängsprojektet fick kommunen EU-bidrag. Det bidrar till många positiva effekter; dagvattenrening, fiskodling, fågelliv och friluftsliv samt fågelskådning. Tack vare detta har kommunen beslutat om att driva projekt i ytterligare två sjöängar och därtill en ytterligare som bara ska beslutas.
Ett hinder som begränsar dessa satsningar är strandskyddslagen. Men man skulle behöva vattenfylla flera torrlagda våtmarker eftersom de är så viktiga.
Kommunen har ett miljöbokslut och ingår i nätverken Svenska Ekokommuner och Svenska Klimatkommuner – som består av kommuner med mycket vatten. Värmdö består ju av 10.588 öar så vatten har vi som bekant mycket av. Kommunen har också en översiktsplan där man fastlägger att exploatering ska göras utan att skada miljön.
Kommunen har också en del samarbeten med universitet och forskare – framför allt med KTH, som också genom detta bidrar till forskningsresultat och lärande från andra länder. Samarbetet med KTH har pågått i 10 år där forskare gör projektverksamhet i vattnen kring kommunen. Det har pågått diskussioner om att skapa en universitetsfilial på Värmdö för just vattenforskning. De forskningsprojekt som sker ger kommunen viktiga tips och kunskaper om miljöförbättringar. Bl a har en forskare från Australien bidragit med kunskap om ny avsaltningsteknik (eftersom de kommit längre där) och nu har man en test i Torsby. Vid Djurö fältstation tas prover och kommunen får dessa rapporter för mer kunskap. Bl a studerar man hur man kan lösa frågan om dricksvattenbrist genom avsaltning som är ett stort problem på öarna. Då gäller det att hitta teknik som använder minimal el också – särskilt viktigt med nuvarande elpriser.
Kommunen har ett bekymmer just nu i och med Villeroy och Bosch’s nedlagda reningsverk. De förser kommunen med prover var 14:e dag och utsläppen är inte så stora som media framställer. Ärendet har lämnats till Länsstyrelsen som tar över ansvaret.
Frågan om breddning vid framför allt Ålstäket har också rapporterats i media och det var ett stort utsläpp för en tid sedan som inte var en beordrad breddning utan ett systemfel i IT-processor som brann. Man har också analyserat avloppsvattnet till Lidingö och kunde konstatera att hela 47% var dagvatten vilket är väldigt onödigt. Genom analysen har man kunnat hitta källorna och minskat den andelen till 10% vilket innebär att breddning inte behövs alls i samma utsträckning som tidigare. Värmdö kommun har därför en mycket låg andel breddning jämfört med andra kommuner.
Dagvattenmagasin är därför väldigt viktigt att ha på många platser så att de kan hantera stora mängder regn, vilket kommer allt oftare.
En av kommunens viktigaste frågor är att ordna utbyggt VA. EU har satt 2027 som gräns för när inte avlopp längre får släppas ut i Östersjön.
En frågestund följde och följande frågor togs upp: Båtavloppsanläggningar – kommunalt ansvar och kommunen har fullt fungerande anläggningar. Avloppslukt vid Ålstäket som beror på luftning men detta håller på att minimeras genom filter. Hur ligger det till med Farstavikens giftiga avfallsrester från fabriken? Det är endast sedimentet som är farligt – vattnet håller god kvalitet ifall man inte river upp sedimentet.
Lars Erik överlämnades i vanlig ordning Poliodiplom.