Publicerad av Sven Rudberg den 04 Oct 2020
Billy Jernberg berättar initierat om den nya elvärlden vi lever i, både i stort och smått
Minst 19 rotarianer tog del av Billy Jenbergs utförliga och detaljerade föredrag om elanvändning både ur makro- och mikroperspektiv.
Det gick så snabbt och var så fullt av diagram att jag bara lyckades anteckna en bråkdel och nöjer mig med att här redovisa några uppgifter som jag fann intressanta.
Vi läser i tidningen  om att det råder stor obalans i svenska elnätet. Norrland har gott  om el men förbrukningen sker huvudsakligen i södra delen av landet. Hur kunde det bli så tokigt? Jo! Vi hade tidigare gott om kärnkraftsel i söder, men genom politiska beslut har den kraftigt reducerats och myndigheterna har varit ganska långsamma med att reagera på denna uppkomna situationen. Det tar cirka 10 år att bygga nya kraftledningar på grund av en krånglig tillståndsprocess och att en massa avtal måste slutas med olika markägare för kraftledningarna. Detta har lett till att juli månads elpris var 23 öre i norra och 70 öre i södra Sverige, medan norrmännen kom undan med 5 öre! Sverige har för närvarande ett betydande importbehov, vilket norrmännen delvis tillgodoser.
Jamen solenergi då? Tja, 0,5 procent av Sveriges energi utgörs av solel och ingen sådan el kan produceras mellan november och mars, då behoven ju är störst, medan Tyskland har 9% solel. Vid en resa genom norra Tyskland häromåret märkte jag att det var tätt mellan solenergiparkerna där. Vi har helt nyligen kommit igång och Strängnäs har hittills tagit ledningen med en planerad park på 45 hektar . Den svenska målsättningen är 5 - 10 procent solel till 2040!?
Jaha, men vindkraft då? Ja en tredubbling av vindkraften planeras till 2040, och vi har ju stora fria ytor. Av tidningsartiklar framgår dock att det finns betydande lokalt motstånd mot att bygga just där vissa personer bor, och tillståndsprocesserna är ofta krångliga och segdragna.
Då ska vi inte tala om de elbehov som en elektrifiering av vår fordonsflotta skulle innebära! Vi får väl hoppas på ett mirakelbatteri!
 
Nej nu går vi över till den mindre problematiska mikronivån, i första hand solceller på taken.
Billy har själv en solcellsanläggning på sitt tak. Den fungeras så att strömmen leds från takets celler ned till en växelströmsriktare och överskottet kan exporteras. Detta är den svenska modellen. Man får inte lägre någon statlig subvention för solceller på privata tak men däremot  rotavdrag. Installationskostnaden kan avskrivas på 10-12 år att jämföra med cirka 7 år för en bergvärmeanläggning. Det byggs cirka
30 000 nya taksolcellsanläggningar på år i Sverige för närvarande. Ett problem är, som vanligt, att det inte produceras någon solel under fyra vintermånader. Billy har emellertid genom sin solelanläggningen reducerat sin årliga elkostnad för en villa från 45 000 kr till 28 000 kr. Inte illa! Det som marknaden otåligt väntar på är ett genombrott vad gäller möjligheten att lagra el genom någon ny typ av batterier, och det pågår givetvis mycket forskning på området. Glädjande är dock att priset på elceller, vilka huvudsakligen tillverkas i Kina och Sydkorea, har sjunkit kraftig på senare år.
Slutligen, vågkraft? Det finns en försöksanläggning vid Gibraltar, men inget  klart genombrott.
Billy bedömer det som osannolikt att något nytt kärnkraftverk kommer att byggas i Sverige trots att vissa partier önskar det, men berättade, som tröst för kärnkraftsvännerna, att de nuvarande svenska kärnkraftverken skulle kunna fortsätta att leverera el till 2060!
Lagring av värme är slutligen något som Billy inte tror är en framkomlig väg på grund av effektförluster vid omvandlingsprocessen.
Detta var bara en liten del av all information vi matades med under 20 minuter.
Tack för ett engagerande och intressant föredrag i en ödesfråga.