Publicerad av Sven Yngve Rudberg den 26 Mar 2021
Kristina Lång, kommunalråd och ordförande i planeringskommittén och tillika skärgårdsrådet orienterar om den uppdaterade översiktsplanen.
 

27 personer mötte upp för vårt fredagsmöte. Ami hälsade välkommen och orienterade om att nomineringskommittén söker efter fler styrelsemedlemmar. Bl.a saknas sekreterare och programmakare. Det går utmärkt att dela på dessa poster så hör av er till Ami om ni kan ställa upp. Viktigt att bemanna vår styrelse!!

Vidare orienterades om vår vandring i porslinskvarteren den 11 april under sakkunnig ledning. I påsk finns andra vandringsmöjligheter. Gå in på varmdostories.se och titta. Nu rekryteras unga ledare till den utbildning som klubben startat, främst riktad mot ensamkommande. Den planeras starta i augusti och anmälan sker till Ami!

Vår guvernör uppmanar till anmälan för den digitala distriktskonferensen den 17-18 april! Dennis uppmanar oss att köpa (ge bort i present) lotter till vår andra Franzénlitografi. 19 lotter (á 50:-) återstår av lotteriet som avslutas efter påsk. Behållningen stöder vårt konstnärsstipendium! Insamlingen till katastroffonden har hittills inbringat 31 900:-.

Nu presenterade Lars-Erik dagens talare, Kristina Lång, som är kommunalråd, ordförande i planeringsutskottet och tillika i skärgårdsrådet. Hon bor på Värmdö sedan 2010. Översiktsplanen är ett vägledande, långsiktligt dokument över mark- och vattenområden som skall ge större förutserbarhet för framtiden. Här regleras bl.a. behov av bostäder, samordnas regionala och nationella mål med kommunens, hanteras hållbar utveckling och klimatrelaterade utmaningar. En översiktsplan bryts ner i detaljplaner och sedan bygglov och förhandsbesked.

Den uppdaterade planen sträcker sig till 2035 och blir ett ”lättare” dokument ( 72 sidor jämfört med 182 i den gamla) och ger vissa förtydligande om riktlinjerna för mark- och vattenområden samt förtydligar intressekonflikter. Planen finns nu i ett första förslag som går ut på dialog med särskilda intressenter för att sedan gå ut på allmänt samråd. Det senare planeras göras under våren med text och kartor mm med tillgång för oss alla innevånare. Här ”målas” i breda penseldrag där markanvändningen framgår, var kan man bygga/förtäta, var finns skyddade områden och naturområden mm.

Planen försöker skapa en helhet med centrumnära områden med god kollektivtrafik. Vattenfrågor, infrastruktur, bostadsförsörjning diskuteras. Centrum ligger i Gustavsberg, knutpunkter finns i Hemmesta och Brunn, man försöker utveckla centra i Djurö och Stavsnäs och därefter i hela skärgården. I planen tas hänsyn till allmänna intressen för både människor, djur och natur, där vissa områden är skyddade i lag/miljöbalk och har riksintresse. Kartor upprättas där olika områden markeras; vattenskydd, naturreservat, gröna kilar, kulturmiljö, nyckelbiotoper, grundvattentäckter mm.

Det är mängder med målsättningar i planen för olika verksamheter. Inom trafikdelen berörs bl.a. Grisslingrakan (4-filig) samt Farstabron (om möjligt 4-filig). Ny klimatanpassning införs där byggen måste ligga minst 2,7 meter över havsnivån. Nytt är också prioriterade förändringsområden, naturreservat och tydligare riktlinjer för bebyggelse. Vissa utredningar behövs innan planen går ut på samråd, bl.a grundvattenförsörjning, skyfallshantering, grön infrastruktur och skyddade arter.

En av de stora diskussionspunkterna är naturområden kontra bebyggelse. Ambulanshelikopter på Värmdö är också en het fråga.

Lars-Erik avtackade Kristina för hennes intressanta föredrag med sedvanliga vaccindoser och frågestunden fortsatte en kvart efter ”ordinarie tid”. Ami avslutade med ett citat ”att planera är att föra in framtiden så att vi kan göra något åt den”.

Vid pennan, Sven.

 

Se föredraget här: