Publicerad av Jan Rudberg den 04 Sep 2020
Ett informativt och faktaspäckat föredrag om tre bygglovsärenden som förekommit ymnigt i bl.a. de lokala tidningarna det senaste året,  nämligen byggnation på Sandhamn, byggande av hyresbostäder vid Brunn på Ingarö och föroreningar från Ekobacken i Farstaviken. 
 
Rotarybrev vecka 36
 
Mötet, som har 21 deltagare, öppnades av president AMI som traditionsenligt redovisar känt citat; denna gång Winston Churchills (och hennes eget ?) valspråk:   "Inget är omöjligt, det tar bara längre tid !"
 
Broder Sven redovisade även information från besök på Östersjöseminarium och tipsade om permanent utställning om Östersjön på Skansen bredvid nedre dansbanan.
 
Sedan höll kontorschefen vid Värmdö Bygg, Miljö och Hälsoskyddsnämnd, Jelinka Hall, ett informativt och faktaspäckat föredrag om tre bygglovsärenden, som förekommit ymnigt i bl.a. de lokala tidningarna det senaste året,  nämligen byggnation på Sandhamn, byggande av hyresbostäder vid Brunn på Ingarö och föroreningar från Ekobacken i Farstaviken. 
 
Jag nöjer mig med att redovisa huvuddragen.
 
Sandhamn, Ärende 1:79. Kommunen har givit byggnadslov till uppförande av 11 stycken 5,6 meter höga bostadshus på 30 kvadratmeter på en tomt invid hamnen i Sandhamn. Bygglovet är enligt kommunens uppfattning i enlighet med godkänd detaljplan, som alla berörda har fått tillfälle att yttra sig över, varför sakägarna inte fått möjlighet att yttra sig.ånyo i själva bygglovsärendet - helt lagenligt. Detta har dock protesterats emot.
 
En hake är emellertid att kommunen valt att i bygglovsbeslutet snedställa husen, vars gavlar vetter mot sjön, så att det blir liksom en sågad front mot sjön, medan detaljplansärendet visar en platt husfront mot havet. Hänger ni med? Detta är snyggare än en platt yta mot sjön tyckte nog vi åhörare, men denna förändring i förhållande till detaljplansbeslutet har föranlett överklaganden  och en ny vända till Länsstyrelsen, som tills vidare inhiberat bygglovsbeslutet. Spännande tyckte Jelinka! Fortsättning följer.....
 
Brunn. Ärende 1:860  Värmdö bostäder har fått bygglov att uppföra ett flertal bostadshus och affärshus på en större tomt invid Brunns centrum. Några miljöfrågor kvarstår mot bakgrund att byggandet skall ske inom ett vattenskyddsområde.  Det är fråga om sju röda fyravånings hyreshus.
Inga speciella problem redovisades angående detta byggprojekt.
 
Ekobacken. I motsats till byggprojektet i Brunn så har förmodligen ärendet om Ekobacken och föroreningar i Farstaviken givit handläggarna på Byggnadsnämnden ett flertal gråa hår. Det har varit en riktig följetong i pressen. Man har konstaterat att förorenat vatten rinner ut i Farstaviken från deponin på Ekobacken. Det rör sig såvitt framkommit om damm från en stenkross, innehållande sulfit, som via regnvatten sköljs ut i Farstaviken. Kommunen har efter omfattande utredningar kommit fram till att en av de tre markägarna i området, Villeroy o  Bosch, är ansvarig för utsläppen och ärendet har efter ett maximalt antal överklaganden av företaget och kommit så långt att kommunen beslutat att problemen med föroreningar skulle var lösta av företaget senast den 1 januari 2020. Alltsedan dess döms löpande ut viten mot Villeroy o Bosch, som dock (naturligtvis) även överklagat sistnämnda beslut. För närvarande väntas Länsstyrelsens avgörande av  denna fråga. 
 
Jelinka var även vänlig nog att upplysa oss om kommunens arbete med att förhindra trängsel i restauranger för bekämpande av Kovid 19-epidemin. Detta är  kommunens uppgift sedan den 1 juli i år. Man får in 3 - 4 klagomål i veckan till Byggnadsnämnden som mest avser att gäster inte visar hänsyn mot varandra. Enligt Jelinka jobbar restaurangpersonalen hårt för att komma till rätta med detta; en grannlaga uppgift!
 
Vi tackade Jelinka för hennes intressanta föredrag med sedvanliga vaccinationsdoser.
 
På nästa veckas rotarymöte träffar vi nittioåriga Birgitta Vesterdal  som berättar om spännande resor i krigszoner.
 
Söndagen den 13 september kl 11.00 inbjuder Barbro Bergman oss alla till promenad med träff vid Plantagen, medförande kaffe och macka.
 
Den 24 september kommer Franzénstipendium att utdelas, koronatidsanpassat, med deltagande av en mindre krets rotarianer.
 
Knapptryckare Jan Rudberg