Publicerad av Anders Tihkan den 29 May 2024
Vårt erbjudande är fantastiskt, men verksamhetsmodellen kanske inte passar alla som är intresserade av vårt nätverk. Kan vi erbjuda nya mötesformer för att attrahera nya medlemmar? Är satellitklubb en väg framåt? Vi bjöd in distriktets expert Claes Nilsson!
 
Satellitklubb är en av de nya former som kan utvecklas i Rotaryvärlden. Satellitklubben är en "klubb inom klubben", dvs inom en vanlig Rotaryklubb, men satellitklubbens medlemmar formar sin egen verksamhet med egna mötesformer m m. Se vad distrikt 2390 skriver om satellitklubbar och artikel av Claes Nilsson om uppstart av nya klubbar. Under ett webbmöte berättade Claes för oss om satellitklubbar m m och sedan följde en diskussion om olika varianter på nya mötesformer som skulle kunna komplettera de nuvarande. Som Claes så klokt påpekade är det A och O att klargöra syftet med förändringarna och vilken eller vilka målgrupper som vi riktar oss mot.
 
Claes föredrag:
 

Möjligheter för Rotary!

Rotarys existens bygger först och främst på sina medlemmar. Utan dem skulle det inte finnas någon Rotaryklubb. Därför har varje enskild klubb ett stort ansvar att ta hand om och utveckla sina medlemmar. Det handlar dels om att se till att nuvarande medlemmar trivs och vill stanna kvar, men även om att aktivt utveckla deras kunskap och engagemang i Rotary. När medlemmarna känner sig stolta, pålästa och trygga i vad Rotary står för, så blir de bättre ambassadörer som kan inspirera andra att gå med.
 
Jag tror att en av Rotarys viktigaste uppgifter är att attrahera fler icke-rotarianer. Detta bör vara huvudfokuset, snarare än att enbart flytta befintliga medlemmar till en underklubb. Det ger inte samma långsiktiga värde. För att Rotary på sikt ska överleva i Sverige, tror jag att vi behöver hitta nya former för att starta klubbar som attraherar yrkesverksamma på ett bättre sätt än idag.
 
Att starta en fullständig Rotaryklubb kräver minst 20 medlemmar, vilket kan kännas som en hög tröskel. Det medför också en hel del administration kring styrelser, presidenter, kassörer och så vidare. Därför tror jag att konceptet med "satellitklubbar" kan vara en spännande lösning. En satellitklubb är en enklare, mer lättillgänglig form av Rotaryklubb som startas under en "moderklubb". Den behöver bara 8 medlemmar för att komma igång och har en förenklad administrativ struktur, utan egen president.
 
Även om kravet för att starta satellitklubb är minst åtta medlemmar skulle jag föreslå att man siktar på 10-12 medlemmar, varav hälften är helt nya icke-rotarianer. Detta ger dessa nya medlemmar möjlighet att vara med och forma mötesformer, inriktning, attityder och arbetssätt i klubben från grunden. Huvudsyftet med en satellitklubb är att göra Rotary mer tillgängligt och attraktivt för yrkesverksamma som kanske inte har möjlighet eller önskan att engagera sig i den traditionella klubbmodellen. Satellitklubben kan fungera som en slags "utvecklingsavdelning" inom klubben, där man kan testa nya arbetssätt och idéer.
 
Genom att göra tröskeln lägre och erbjuda en mer flexibel klubbstruktur, tror jag att Rotary i Sverige kan nå nya målgrupper och säkerställa sin framtid. På sikt tror jag att det här är en förutsättning för Rotarys överlevnad och fortsatta relevans - att kunna attrahera och involvera en ny generation av medlemmar på detta sätt. Det finns ett flertal spännande nya medlemskoncept som Rotary har presenterat de senaste åren, och jag tror att satellitklubbarna är ett mycket lovande alternativ, särskilt här i Norden.
 
Det är bra att fundera igenom vad som ska vara kärnan i den nya klubben. Ska det vara en plattform för yrkesverksamma yngre personer där de kan bygga nätverk och engagera sig i relevanta frågor? Eller vill du knyta an till ett specifikt projekt eller verksamhetsområde? Oavsett vad, tror jag det är viktigt att undvika att det blir en "missnöjesklubb" för gamla medlemmar. 
 
Den nya klubben bör ha sin egen tydliga identitet och vision som attraherar engagerade människor, snarare än att bara vara en utbrytargrupp från den ursprungliga föreningen. Genom att vara proaktiv i att definiera syftet och profilen kan du bygga upp en dynamisk och framåtsträvande organisation från grunden.
 
När man funderar på att starta en satellitklubb är det viktigt att ha tydligt syfte och målgrupp i åtanke. Ett uttalat syfte från RI:s sida är att en satellitklubb på sikt kan växa till en egen fristående klubb.
 

Rotarys erbjudande

Rotary har så mycket att erbjuda som skulle kunna tilltala och engagera yngre människor om de bara fick möjligheten. Jag tror att det finns en hel del människor som skulle ha stor nytta och glädje av att vara med i Rotary, men som kanske inte känner till eller ser möjligheterna. Ett bra exempel är Benny Hansson, en tidigare Rotarypresident i Eskilstuna. Även om han bara är 60 år, har han lyckats bygga upp och utveckla ett mycket framgångsrikt företag. När vi pratade berättade han att Rotary har varit ovärderligt för honom i yrkeslivet. Tack vare sina Rotarykontakter fick han lättare att etablera sig när han arbetade med företagskluster i Italien och Tyskland. 
 
Men det som slog mig mest var när Benny reflekterade över att han önskat att han hade blivit medlem i Rotary tidigare, kanske redan vid 40 års ålder. Då hade han haft ännu större nytta av nätverket och kontakterna i sitt yrkesliv. Det fick mig att inse hur mycket Rotary skulle kunna bidra för yngre människor, långt innan de etablerat sig i karriären. 
 
Jag tror verkligen att Rotary behöver attrahera fler yngre medlemmar och göra det lättare för dem att ta del av allt det som organisationen erbjuder. Det finns så mycket värdefull kunskap och så många möjligheter som många unga nog inte ens känner till idag. Vi som är engagerade rotarianer har sannolikt upplevt stor glädje och nytta av vårt medlemskap, annars skulle vi knappast vara beredda att betala drygt 1500 kronor om året för att vara med. Att sprida den känslan och kunskapen är nyckeln till att få fler att inse värdet av Rotary.
 
Rotary har så mycket fantastiskt att erbjuda sina medlemmar, men tyvärr är det många som inte utnyttjar alla möjligheter fullt ut. Många ser det kanske bara som ett vanligt kvällsmöte eller föredrag, utan att inse den stora potential som finns. För att få ut mer av sitt medlemskap och sina medlemsavgifter, måste man vara beredd att engagera sig mer aktivt. Jag tror också att det finns många yrkesverksamma i samhället som skulle kunna ha stor nytta och glädje av Rotary, men som kanske inte känner till allt det har att erbjuda.
 
För att vitalisera Rotary och locka till oss fler yrkesverksamma medlemmar, behöver vi anpassa oss och erbjuda alternativa mötesformer som passar deras livssituation bättre. Även om våra nuvarande klubbar fungerar bra för många, riskerar vi annars att främst rekrytera människor i samma ålder och livsfas som oss själva.
 
Vi behöver tänka innovativt och skapa nya möjligheter som passar en bredare målgrupp. Genom att anpassa oss och bli ännu mer relevanta för dagens yrkesverksamma, kan vi nå ut till fler och göra Rotary ännu starkare som organisation.
 

Tänkbara målgrupper

Vi kan nå ut till en ny målgrupp på 30-40-åringar som skulle kunna dra nytta av Rotarys gemenskap och yrkesnätverk. Hur hittar vi dessa personer och erbjuder dem de möjligheter Rotary kan erbjuda?
 
Att etablera en "satellitklubb" skulle vara ett bra sätt att nå denna nya målgrupp. Satellitklubben skulle organisatoriskt vara en del av moderklubben, där medlemmarna också ingår. Moderklubben ansvarar för administrationen, tar in medlemsavgifter och ger satellitklubben den struktur den behöver.
 
På så sätt får moderklubben möjlighet att erbjuda två olika mötesformer och aktivera fler yrkesverksamma i Rotarys ursprungliga syfte - att skapa värdefulla yrkesnätverk. Genom denna kompletterande satsning kan Rotary förnya och vitalisera sin verksamhet. Det handlar om att hitta och engagera nya medlemmar i den åldersgrupp där Rotary har en del att vinna. En satellitklubb skulle kunna vara vägen dit - en bro mellan det etablerade och det nya.
 
Ofta brukar man bjuda in intresserade personer för att visa vad Rotary är för något - vilka medlemmarna är och vad organisationen står för. Men hur kan man då värva medlemmar på distans? Hur ska de som bor långt borta få en känsla för vad Rotary innebär? Det kan verka som en utmaning. Trots det tror jag att det kan fungera i praktiken. Om det finns en grupp på kanske 3-4 personer som är intresserade av att starta en satellitklubb med en annan inriktning, till exempel riktad mot yrkesverksamma, så tror jag definitivt att det går att genomföra. Det handlar om att få till en bra dialog och tydliga riktlinjer mellan moderklubben och satellitklubben.
 

Alla är medlemmar i moderklubben

Självklart ska medlemmarna i moderklubbens få delta i satellitklubbarnas möten. På samma sätt bör medlemmarna i satellitklubben ha full tillträde och rätt att delta i moderklubben om de så önskar. Alla verkar tycka att det här är en bra lösning. Annars finns ju risken att man hamnar i en konkurrenssituation mellan klubbarna, vilket vore olyckligt. Trots att moderklubb och satellitklubbar har sina egna specifika syften och verksamheter, så ser jag det som ett komplement snarare än en konkurrenssituation. 
 
Som moderklubb får jag plötsligt möjlighet att delta i en bredare verksamhet. Jag tror att det här kan fungera jättebra. Självklart bör satellitklubben ha möjlighet att organisera sina egna möten och aktiviteter i samråd med moderklubben. Det är viktigt att man behåller den lokala friheten och självständigheten.
 
En nyckelfråga är också medlemsstatusen. Alla medlemmar i satellitklubben ska vara fullvärdiga medlemmar i moderklubben också. De ska inte ses som någon slags farmarklubb, utan som fullvärdiga deltagare. Samtidigt ska de ha stora möjligheter att påverka och diskutera verksamheten. En smidig ekonomisk hantering mellan klubbarna är också avgörande för att samarbetet ska fungera bra. Allt detta måste klubbarna komma överens om tillsammans.
 
Som en kassör i en moderklubb kan du hantera en eventuell egen ekonomi för ett projekt på följande sätt:
 
1. Överenskommelse med moderklubben:
   - Diskutera och kom överens med moderklubben om att du eller din sektion vill driva ett eget projekt.
   - Klargör ansvarsfördelningen och hur det kommer att påverka moderklubbens ekonomi.
2. Bokföring och redovisning:
   - Upprätta en separat bokföring för projektets inkomster och utgifter.
   - Regelbundet rapportera projektets ekonomiska aktiviteter till moderklubben.
   - Se till att projektets ekonomi är transparent och korrekt redovisad.
3. Finansiering:
   - Projektets finansiering behöver inte nödvändigtvis kräva direkta ekonomiska tillskott från moderklubben.
   - Ni kan komma överens om att projektets kostnader täcks av egna intäkter, t.ex. genom insamlingar, sponsorer eller andra finansieringskällor.
   - Moderklubben kan dock välja att stödja projektet ekonomiskt om det anses vara en del av deras verksamhet.
4. Medlemsavgifter:
   - Ditt medlemskap i moderklubben kvarstår med alla rättigheter och skyldigheter, inklusive betalning av medlemsavgift.
   - En del av medlemsavgiften går vanligtvis till RI och distriktet (ca 1200 kr), resten stannar i moderklubben.
 
Genom en tydlig överenskommelse, transparent bokföring och en avvägd finansiering kan du driva ditt projekt inom ramen för moderklubben utan att det behöver påverka dess ekonomi i oproportionerlig grad. Öppen kommunikation och samarbete är nyckeln till en framgångsrik hantering av sådana arrangemang.
 
I början, när en satellitklubben har många unga medlemmar, behöver de bara betala de obligatoriska avgifterna under de första åren. Sedan tillkommer en extra avgift på kanske 400-500 kronor som går direkt till moderklubben. Dessa pengar kan satellitklubben sedan disponera fritt inom sina egna riktlinjer. Det är otroligt viktigt att man gör en ordentlig genomgång och upprättar en tydlig överenskommelse mellan moderklubben och satellitklubben. Vad gäller i olika situationer? Vilka är reglerna? Detta bör helst vara nedskrivet i ett kontrakt, även om det inte nödvändigtvis behöver vara ett formellt juridiskt avtal.
 

Exempel på satellitklubbar i Sverige

I områden som Nacka och Sickla har man sett en intressant utveckling med företagshotell, där mindre företag och startups kan hitta kontorslokaler och nätverk. Detta skapar en möjlighet för organisationer som Rotary att rekrytera och engagera just den här målgruppen av unga företagare. Många av de företag som huserar i företagshotellen arbetar internationellt, och behöver just de kontakterna och det nätverket som Rotary kan erbjuda. Genom att några engagerade rotarianer startar en satellitklubb kopplad till en etablerad klubb, tror jag att de skulle kunna rekrytera två nya medlemmar vardera från företagshotellen. 
 
I Skåne har man redan prövat den här modellen, där en satellitklubb startades när en annan klubb stod inför nedläggning. Genom att koppla den nya klubben till en befintlig i Lund, kunde man ta tillvara på engagemanget hos de medlemmar som ville fortsätta. 
 
Det känns som en naturlig väg att gå för att nå nya målgrupper och bredda Rotarys medlemsbas, särskilt i områden där nya företagsmiljöer växer fram. Genom att anpassa formerna och erbjudandet, kan Rotary bli än mer relevanta för den dynamiska entreprenörskapsscenen.
 
Som en fortsättning på deras tidigare arbete har klubben nu startat en ny klubb i Rosengård. Detta var mer kopplat till ett integrationstänk, så att Rosengård nu också finns representerat inom Rotarys sfär. Satsningen i Rosengård har fungerat riktigt bra. Klubben är så pass stor nu att de planerar att starta en självständig klubb där, efter några års arbete. 
 
Uppe i Kiruna har man försökt starta upp något liknande. Det verkar dock inte ha fallit helt på plats ännu. Idén var att koppla det till ett innovationscenter för företagare, där de även skulle ha ett gym på morgonen som en samlingsplats.
 
Klubbarna i Rosengård och i Kiruna har expanderat sin verksamhet på ett framgångsrikt sätt, även om det fortfarande finns en del att bygga på i Kiruna-projektet. Det känns som att de har en ambitiös plan för att växa och skapa mer integration genom sina olika initiativ.
 
***********

Vår egen diskussion om klubbens möjligheter fick ungefär följande innehåll:

Vägen framåt för vår klubb?

Diskussionen handlar om att göra vår klubb mer attraktiv för yrkesverksamma personer. En av de viktigaste punkterna är att skapa en mer flexibel mötesstruktur. Detta kan uppnås genom att experimentera med t ex möten varannan vecka, på olika tider och med mer sociala och nätverkande aktiviteter. Detta skulle kunna locka fler yrkesverksamma att engagera sig i Rotary.
 
Det skulle också gå att skapa en kommitté inom klubben för att driva särskild verksamhet. Detta kan ha en mer flexibel struktur och fokusera på att rekrytera nya medlemmar. Ett mer formellt sätt är att starta en satellitklubb. Detta skulle kunna hjälpa till att öka deltagandet och engagemanget i klubben.
 
Om vi skapar en satellitklubb är det viktigt att ha en tydlig struktur och bra kommunikation mellan moderklubben och satellitklubben, samt att ha representanter i varandras styrelser. Detta skulle säkerställa att båda klubbarna är väl informerade om varandras aktiviteter och initiativ. En av de största utmaningarna är att hitta en balans mellan att behålla den starka Rotary-identiteten och att vara öppen för nya, mer dynamiska sätt att organisera sig på. Detta kan uppnås genom att vara flexibel och lyhörd för vad medlemmarna uppskattar.
 
Det är också viktigt att fokusera på att knyta samarbete med lokala företag och kommunen. Detta skulle kunna hjälpa till att nå ut till fler potentiella medlemmar och skapa viktiga kontakter, både lokalt och globalt. Samarbetet med kommunens näringslivsutveckling och andra relevanta aktörer kan också vara fruktbart.
 
En annan idé är att arrangera informella möten två gånger i månaden. Detta kan vara som ett slags studiebesök. Som egenföretagare, eller ensamföretagare utan anställda, är det viktigt att skapa lokala kontakter.
 
Många lokala företag är tyvärr okända för allmänheten. Företagarna arbetar hårt, men klubben kan arrangera studiebesök för att öka medvetenheten. Detta kan också vara nyttigt för nya företag och startup-företag som kan dra nytta av Rotary-nätverket.
 
Slutligen handlar diskussionen om att hitta en väg att nå ut till fler potentiella medlemmar och skapa viktiga kontakter, både lokalt och globalt. Detta kan uppnås genom att samarbeta med kommunen och andra som har täta kontakter med företag.
 
Vid pennan
Anders T
 
 
 
 

RI:s information om satellitklubbar (drygt 2 minuter):