Publicerad av Jan Rudberg den 30 Oct 2020
Vår man i Värmdö kommun Lars-Erik Alversjö förklarar, ur sitt perspektiv, kommunens agerande i tre frågor som fått mycket (negativ) uppmärksamhet i lokalpressen.
 
Digitalt rotarymöte den 30 oktober 2020
 
President AMI hälsar oss välkomna med ordspråk om konstens betydelse mot bakgrund av diskussion om Gustavsbergs konsthall.
Hon påminner även om möjlighet köpa rotary-julkort och möjlighet att bli digital mentor i 6 månader.
 
Slutligen på annonserades två nya vandringar i klubbens regi ; den 15/11 i Stavsnäs och den 16/12 till Ingarö kyrka med musikstund.
Ytterligare information kommer så småningom.
 
Så till föredraget.
Lars-Erik Alversjö har på kort varsel påtagit sig den grannlaga uppgiften att förklara kommunens planer vad gäller skola, hemtjänst och Gustavsbergs konsthall, som kritiserats utförligt i lokalpressen. Det var intressant att få en nya vinklingar på frågorna. Jag tycker det är synd att kommunen inte tagit större del i tidningsdebatten och framfört skälen till sina ställningstaganden, ungefär som Lars-Erik nu gjorde för en liten utvald krets!!! Vi tar det i tur och ordning, som Lars-Erik gjorde.
 
 
 
SKOLA
Beslut om neddragningar av undervisning i fyra skolor på öarna Svartsjö, Möja, Runmarö och Djurö har kritiserats. Vi fick besked bl a om att många, inte minst högstadielever, välkomnat kommunens förslag att framdeles förlägga all högstadieundervisning till Djurö. Detta skulle kunna innebära  fördelar vad gäller kvalitén på undervisningen och göra eleverna bättre förberedda för de kraftigt ökade kraven på dem i gymnasiet. Det är enligt Lars-Erik så att många skärgårdselever känt att de var sämre förberedda och hade mycket större problem än elever från fastlandsskolor att klara gymnasiekraven på hög kunskapsnivå. - Vad gäller förskola samt låg- och mellanstadiet planerade kommunen ingen neddragning av skärgårdsskolorna enligt Lars-Erik, vilket dock diskuterats enligt tidningsuppgifter tror jag. 
 
Vad gäller fastlandet så finns många tomma stolar (800 tomma skolplatser) som kostar mycket i skolbudgeten och därför planeras nedläggning av Munkmoraskolan. Skolverksamheten tar 55% av kommunens budget i anspråk, medan riksgenomsnittet enligt Lars-Erik är endast 31 % !!
 
Stora renoveringsbehov spelar även en viktig roll i föreslagna sammanslagningarna. Att engelska skolan föreslås få etablera sig på Värmdö medför inga kostnader för kommunen vad avser lokaler eller lärarlöner. Däremot utgår givetvis "skolpeng" Det får räcka så!
 
HEMTJÄNST
Kommunstyret har föreslagit att nuvarande hemtjänstsystem med många privata utförare utöver den kommunala hemtjänsten avseende hela kommunen förändras i grunden. Kommunen skall i stället delas in i fem olika områden med anbudsgivning om ansvaret för en enda utförare för varje område. Detta kommer bl a att innebära att valfriheten kraftigt beskärs för kunderna, vilket Lars-Erik medgav inte är traditionell moderat politik. Det handlade mycket om höga kostnader, vilket till betydande del berodde på långa restider. Dessa skulle ju minska väsentligt med föreslagen områdesindelning.  - En fråga om detta inte gällde i ännu högre grad för norrlandskommuner returnerades med att det i det fallet var väsentligt färre brukare som bodde långt bort! Ett problem med nuvarande hemtjänstsystem skulle även vara att det ganska ofta händer att  privata utförare lägger ned sin verksamhet, vilket innebär att kommunen måste rycka ut och snabbt (och dyrt?) och ordna ersättare. Lars-Erik såg en stor fördel med föreslagen områdesindelning med monopol för en utförare, att det skulle innebära slut på problemet att olika utförare nu "äter på varandra." Den dyraste hemtjänsten förelåg dock i Gustavsbergs tätort, vilket torde ha någon annan förklaring än avstånden, som Lars-Erik framfört som kostnadsdrivande. Det förmärktes en kraftig skepsis i auditoriet för att privata urförare skulle ha möjlighet att utan kvalitetssänkningar klara av en billigare hemtjänst än den kommunala, vilket Lars-Erik verkar hoppas.
 
KONSTHALLEN
Kommunen driver i egen regi Gustavsbergs Konsthall, sedan fastigheten den bedrivs i köptes av kommunen år 2012. Kultur är inte ett område som kommunen är skyldig att engagera sig i. Konsthallen kostar för mycket i form av lokalhyra och personal tycker kommunledningen. Förhoppningen från kommunledningens sida är att någon privat  instans skall vara villig att ta över. Annars kan verksamheten komma att läggas ned helt, trots att verksamheten fungerat bra. Nu reagerade delar av auditoriet kraftigt och framhöll att konsthallen var en viktig dela av försöken att göra Gustavsbergs centrum attraktivt samt att det snarare gällde att locka turister genom nya initiativ, varvid Sunne framhölls som förebild!
 
Det diskuterades även hur mycket ungdomar som besökte konsthallen, för ungdomsverksamhet prioriteras av kommunen! Vi får väl se vad framtiden bär i sitt sköte!!
 
Tack Lars-Erik för ett kraftfullt försvar av kommunens politik och för mig många intressanta synpunkter
tycker sekreterare Jan