Publicerad av Anders Tihkan den 13 Jan 2023
EU:s landsbygdsfond har redan gjort många lokala och småskaliga idéer till verklighet i Värmdö, för att utveckla en attraktiv miljö för boende, företagande och besök. Exempel från Värmdö är digitalisering av Möja Bio och Skärgårdsmuséets gästbrygga.
 
Tjänstgörande president Sven Rudberg hälsade 22 deltagare välkomna, varav 3 online. 4 var gäster. 
 
Historiska händelser denna dag var bl a Costa Concordias grundstötning 2012 och att sovjettrupper 1991 besatte TV-tornet i Vilnius.
 
Christoffer skröt om att han höll Värmdö tryggt genom att fälla (och äta) vildsvin.
 
 
Wanja presenterade dagens föredragshållare Susanne Ortmanns som är verksamhetsledare i Leader Stockholmsbygd.
 
Leader är en metod där boende, föreningar och företag i ett område driver och påverkar bygdens utveckling utifrån det förändringsbehov de identifierar. Projekten inom Leader Stockholmsbygds verksamhet genomförs i samarbete mellan privat, ideell och offentlig sektor och finansieras av EU:s landsbygdsprogram, svenska staten, kommunerna Norrtälje, Österåker, Vaxholm, Värmdö, Haninge, Nynäshamn och Region Stockholm.
 
Leaders ledstjärna är visionen Stockholmsbygd – landsbygd och skärgård där lokala initiativ i samspel med omvärlden utvecklar hållbara attraktiva samhällen som sprider framtidstro.
 
Insatsområdena fokuserar därför på
 • En attraktiv bygd att bo och verka i.
 • En attraktiv bygd att besöka.
 • Lokala livsmedel i samspel med marknader i närområdet.
 • En god miljö och ökad hållbarhet.
Strategin arbetar mot fyra övergripande mål som förstärker varandra. De har sina rötter i de behov, möjligheter och drömmar om framtiden som tagits fram i stor delaktighet under arbetet med strategin.
 • Lokalsamhällenas initiativkraft och framtidstro har stärkts genom delaktighet i den lokala samhällsutvecklingen.
 • Landsbygdens företagande har diversifierats genom ökad samverkan kring produkter, tjänster, logistikkedjor och marknadsföring.
 • Lokalsamhället har ökat sin förmåga till förnyelse och idéutveckling tack vare kunskapsöverföring, dynamiska mötesplatser samt ett ökat utbyte med omvärlden.
 • Landsbygdens och skärgårdens aktörer har ökad kunskap om ekosystemtjänsters betydelse och omställning till hållbarhet. Områdets biologiska mångfald har ökat och svaga fiskbestånd har stärkts.
... eller för att sammanfatta med ett ordmoln från Susannes presentation:
 
Till skillnad mot många andra program så går det att i dessa program få 100 procent stöd, vilket förstås kan vara avgörande när det är lokala föreningar eller nätverk som driver små projekt och inte har några egna ekonomiska muskler.
 
Det finns en totalbudget för Sverige på ca 1,675 miljarder kronor och det finns totalt 33 miljoner kronor stöd till lokalt förankrade projekt mellan 2023 och 2027.
 
Leader Stockholmsbygds-webben kan du få idéer när du ser beskrivningar av godkända projekt för respektive insatsområde:
 • Samhörighet & Service
 • Upplevelser & Besöksmål
 • Lokal mat från jord & skärgård
 • Hållbarhet & miljö
 • EU:s landsbygdsfond
 • EU:s havs- och fiskerifond
 • EU:s socialfond
Listorna visas kommunvis, så klicka på Värmdö-fliken för att se projekten i vår närhet. 
 
Kontakta gärna Susanne för diskussion om nya projekt!
 
Sven tackade Susanne med klubbens föreläsargåva, dvs 90 doser poliovaccin.
 
Vid pennan
Anders T
 

Se hela föredraget här (29 min inkl frågestund):